الجمعية الجزائرية لأمراض و زراعة الكلى

          Société Algerienne de Néphrologie Dialyse & Transplantation 

espace nephrologues espace professionnels  espace public

 

  • President : Hammouche mustapha                                          
  • Vice président : Boulahia younes
  • Secrétaire général : Bouterfas belabbes
  • Secrétaire général adjoint : Azzouz rachid
  • Trésorier : Filali mossab
  • Trésorier adjoint : Bougroura ahmed

Newsletter